MINIMAL - sklep internetowy w duchu less & zero waste 

Regulamin z dnia  02.07.2018 roku („Regulamin”)

1.DEFINICJE

1.„Sprzedawca” – MINIMAL Agnieszka Nuckowska siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.K Ordona 5A, 01-237 Warszawa, posiadająca numer NIP: 113 262 50 51 tel. 789 012 085, adres poczty elektronicznej sklep@minimal.com.pl;

2.„Cena” – podana w polskich złotych cena produktu brutto tj. zawierająca należny podatek VAT, niezawierająca kosztów dostawy;

3.„Dostawa” – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w cenniku dostaw;

4.„Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

5.„Kodeks cywilny” – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 t.j. z późn. zm.)

6.„Konsument” – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

7.„Konto Kupującego” – założone przez Kupującego indywidualne konto, które pozwala mu na dokonywanie zakupu produktów. Na Koncie Kupującego zebrane są dane osobowe Kupującego w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania i adresu poczty elektronicznej oraz inne informacje, w szczególności dotyczące dokonywanych przez niego zakupów w Sklepie.

8.„Koszyk” – lista Produktów sporządzona na podstawie wyborów Kupującego;

9.„Miejsce wydania rzeczy” – adres pocztowy wskazany w zamówieniu lub siedziba Sprzedającego;

10.„Płatność” – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za Produkt lub Dostawę;

11.„Prawo konsumenckie” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku, poz. 683 t.j. z późn. zm.)

12.„Produkt” – towar oferowany Kupującym w Sklepie, który może być przedmiotem zamówienia;

13.„Rejestracja” – dokonanie przez Kupującego czynności rejestracyjnych określonych w Regulaminie;

14.„Sklep” – portal (serwis) internetowy znajdujący się pod adresem minimal.com.pl, w ramach którego Kupujący ma dostęp do stron zawierających Produkty, za pośrednictwem którego może w szczególności składać zamówienia;

15.„Umowa” – umowa sprzedaży, zawierana w języku polskim, zgodnie z Regulaminem i prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktów i wydać mu Produkty, a Kupujący zobowiązuje się Produkty odebrać i zapłacić Cenę;

16.„Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj Dostawy, sposób Płatności, Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego;

17.„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 t.j. z późn. zm.).

2.Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

– połączenie z siecią Internet;

– przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron  WWW, obsługująca cookie (tzw. ciasteczka);

– oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

3.Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciąg znaków “https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

4.Każdy odwiedzający Sklep zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

5.Zamieszczone w Sklepie teksty, grafiki, fotografie, materiały audio i wideo stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 880 t.j. z późn. zm.) i są przedmiotem autorskich praw majątkowych i pokrewnych Sprzedającego lub osób trzecich, co do których Sprzedający uzyskał odpowiednie licencje, a jako takie są w pełni chronione.

6.Na stronie Sklepu Sprzedawca może udostępniać, poza Produktami, również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług świadczonych przez podmioty trzecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów, ani za treść witryn internetowych, do których przekierowują umieszczone w Sklepie linki.

3.REJESTRACJA

1.Przed zawarciem Umowy ze Sklepem Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest opcjonalna. Kupujący może złożyć Zamówienie bez dokonania Rejestracji, po zapoznaniu się z Regulaminem i pod warunkiem jego akceptacji.

2.Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych Kupującego, oznaczonych jako obowiązkowe.

3.Z chwilą dokonania Rejestracji zostanie utworzone Konto Kupującego.

4.Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy Rejestracji Kupującego bez podania przyczyny – w takim wypadku dane podane w toku Rejestracji zostaną przez Sprzedawcę usunięte i nie będą przetwarzane.

5.Dokonując Rejestracji Kupujący oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji.

6.Po dokonaniu Rejestracji Kupujący powinien chronić login oraz hasło dostępu do Konta Kupującego przed dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia złożone przez osoby trzecie, którym Kupujący udostępnił dane logowania ani za działanie osób trzecich, które weszły w posiadanie danych logowania z przyczyn leżących po stronie Kupującego, np. za pośrednictwem Kupującego, choćby przypadkowo, lub w wyniku niezachowania przez Kupującego ostrożności.

4.ZAWARCIE UMOWY

1.Informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W tym celu Kupujący powinien wejść na stronę Sklepu, dokonać wyboru Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami pojawiającymi się na stronie Sklepu. Po wykonaniu wszystkich kroków wskazanych w kolejnych instrukcjach, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które zawierać będzie m.in. wybrane Produkty i ich ilość, łączną Cenę Zamówienia, sposób i koszt Dostawy oraz oświadczenie o akceptacji przez Kupującego postanowień Regulaminu, chyba że akceptacja Regulaminu została dokonana w czasie Rejestracji.

3.Przez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy obejmującej Produkty wskazane w Koszyku. Złożona przez Kupującego oferta wiąże Sprzedawcę tylko jeżeli Sprzedawca wyśle niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego, potwierdzenie otrzymania oferty, przy czym przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.

4.Złożona przez Kupującego oferta wiąże Sprzedawcę przez 7 dni. Jeżeli w powyższym terminie Sprzedawca nie wyśle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wówczas oferta wygasa. Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Kupującego, bez podania przyczyny.

5.PŁATNOŚCI

1.Kupujący może dokonać zapłaty Ceny:

a. za pomocą systemu Przelewy 24,

b. przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji,

c. gotówką, przy odbiorze Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.

2.W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu zapłaty Ceny, o którym mowa w pkt. 1 lit. a lub lit. b powyżej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak zapłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie Zamówienia złożonego przez Kupującego i wygaśnięcie Umowy. Sprzedawca poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia z powyższych przyczyn.

6.REALIZACJA ZAMÓWIENIA, OPAKOWANIE I DOSTAWA

1.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.

2.Kupujący składając Zamówienie wybiera sposób Dostawy oraz wskazuje adres, na jaki Zamówienie ma zostać dostarczone, chyba że odbiór Zamówienia ma nastąpić w siedzibie Sprzedawcy.

3.Sposoby Dostawy oraz cennik Dostawy znajdują się tu: SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

4.Koszty Dostawy Zamówienia obciążają w całości Kupującego i zostaną przez Sprzedawcę wskazane, obok Ceny, w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dostawa do siedziby Sprzedawcy i osobisty odbiór Zamówienia przez Kupującego są bezpłatne.

5.Termin Dostawy zostanie wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wysłanym Kupującemu i jest uzależniony m.in. od terminu zapłaty Ceny.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w Dostawie wynikające z:

a. podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy oraz innych przyczyn leżących po stronie Kupującego;

b. zaistnienia okoliczności siły wyższej;

c. przyczyn leżących po stronie podmiotu realizującego Dostawę.

7.Uprawnienia osób odbierających Zamówienie nie będą przez Sprzedawcę weryfikowane.

8.Zamówienie oraz poszczególne Produkty pakowane są zgodnie z zasadą „Zero Waste”, czyli „Zero Odpadów” , której celem jest nieprzyczynianie się do produkcji nowych odpadów, w tym opakowań. Zamówienia staramy się wysyłać zapakowane w materiały odzyskane, nadające się do ponownego użycia – nie chcemy używać plastiku, folii itp. Niestety, wyznawana przez nas zasada może zwiększać ryzyko uszkodzenia paczki zawierającej Zamówienie, a same Produkty mogą zostać nieco pogniecione, zduszone lub naddarte w transporcie, może też dojść do niewielkich wycieków lub rozsypań. Ufamy, że możemy liczyć na wsparcie Kupujących, którzy nie będą mieli roszczeń w przypadku niewielkich zgnieceń, wycieków, rozsypań lub połamań, które nie wpływają na sposób korzystania z Produktów oraz nie pozbawiają ich właściwości.

7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.

2.Konsument w terminie 14 dni od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:

a. gdy wybrany przez niego sposób Dostawy jest inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę – wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających koszt najtańszej Dostawy;

b) bezpośrednio związanych ze zwrotem Produktu.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: reklamacje@minimal.com.pl

a. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego;

b. za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj: formularz_zwrotu

w powyższych przypadkach Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego w procesie składania Zamówienia adres, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4.Umowę, co do której Konsument złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu, uważa się za niezawartą.

5.Sprzedawca zwróci Konsumentowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 1 powyżej. Zwrot powyższych płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, zaś w przypadku braku takiej informacji Sprzedawca zwróci się o nią do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta, do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Zwracane Produkty powinny być przez Konsumenta odesłane na adres firmy albo dostarczone osobiście do siedziby Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot Produktów za pobraniem nie będzie akceptowany, a przesyłki takie nie będą przez Sprzedawcę odbierane.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

8.Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 2 i kolejnych powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umów, których przedmiotem jest sprzedaż Produktów:

a. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

c. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie można Produktu zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi;

d. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami. 

8.REKLAMACJE

1.Kupujący powinien przestrzegać wszelkich wskazówek lub instrukcji zamieszczonych na Produktach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania Produktów niezgodnie ze wskazówkami lub instrukcjami, jak również za niestosowanie się do nich.

2.Reklamacje dotyczące Produktów winny być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy i powinny zawierać: oznaczenie Kupującego składającego reklamację (imię i nazwisko albo firmę Kupującego), wskazanie Produktów, których dotyczy reklamacja, adres Kupującego, adres e-mail Kupującego oraz dokładny opis wad Produktów. Wraz z reklamacją Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy Produkt, którego reklamacja dotyczy, chyba że Kupujący żąda obniżenia ceny – w takim wypadku Kupujący powinien niezwłocznie przesłać Sprzedawcy wyraźne fotografie wad Produktów.

3.Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiony albo Sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy reklamację składa Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do stanu zgodnego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, co Sprzedawca jest obowiązany uczynić w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie wadliwego Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktów, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy termin przydatności do użycia jest krótszy.

5.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym dla Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 powyżej. W terminach, o których mowa w niniejszym ustępie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny z powodu wad Produktu. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu Ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu albo usunięcia wady.

6.W przypadku, gdy termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

7.W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub w razie odstąpienia od Umowy, Kupujący ponosi koszt wysyłki dokumentu reklamacji oraz Produktu. Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w przypadku uznania reklamacji za zasadną. Przesłanie przez Kupującego Produktu w ramach procedury reklamacyjnej za pobraniem nie będzie akceptowane.

8.Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację (pisemna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) zostanie przez niego wysłana na adres podany przez Kupującego przy składaniu reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu na nowy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie odniósł się do jego żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9.W razie dochodzenia przez Kupującego przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

10.Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

11.Jeżeli z powodu wady fizycznej Produktu Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać na zasadach określonych w art. 566 Kodeksu cywilnego naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o wadzie.

12.Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

9.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1)W związku z Rejestracją lub zawarciem Umowy dochodzi do przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną, w postaci: imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu i adresu mailowego.

2)Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

3)Dane osobowe są przetwarzane w celu

a. przesyłania do Kupującego przez Sprzedawcę newslettera dotyczącego Sklepu, w przypadku, gdy Kupujący wyraził na to zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b. prawidłowej realizacji Zamówień i Umów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

c.wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4)Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany, jak również dane osobowe nie będą profilowane.

5)Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, tj. w szczególności podmiotom realizującym obsługę księgowo – rachunkową Sprzedawcy oraz Dostawę Zamówień, wyłącznie w celu realizacji Zamówień i Umów.

6)Dane osobowe będą przez Sprzedawcę przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień i Umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń lub, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Kupującego – do czasu cofnięcia przez Kupującego zgody.

7)Zgodnie z RODO, Kupującemu będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do:

a. dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz otrzymywania ich kopii;

b. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

w celu skorzystania z powyższych praw Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@minimal.com.pl

8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może spowodować niemożność realizacji Zamówienia i tym samym zawarcia Umowy.

9)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Sprzedawcę newslettera dotyczącego sklepu jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje, iż Kupujący nie będzie otrzymywał bieżących i aktualnych informacji nowościach, promocjach i innych wydarzeniach w Sklepie.

10)W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Kupującego – przysługuje mu w każdym czasie prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wypływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

10.ZMIANA REGULAMINU

1)Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdej chwili.

2)Zmieniony Regulamin zostanie upubliczniony w Sklepie i będzie skuteczny wobec Rejestracji dokonanych i Umów zawartych po upublicznieniu zmiany. Przez okres 1 miesiąca od dnia upublicznienia zmienionego Regulaminu, w górnej jego części zostanie zamieszczona adnotacja o zmianie.

3)Zmianę Regulaminu uznaje się za dokonaną z chwilą jej upublicznienia.

4)Zmiana danych Sklepu lub danych kontaktowych Sprzedawcy nie jest zmianą Regulaminu.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Sklepu winny być zgłaszane Sprzedawcy na adres: sklep@minimal.com.pl

2)Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2018.

3)Regulamin może zostać ściągnięty jako plik w formacie pdf, zapisany i wydrukowany.

4)W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa konsumenckiego i RODO.

5)Jeśli Konsument wyrazi taką wolę, kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

6)W przypadku sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Aktualizowanie…
  • Brak produktów w koszyku.

Informujemy, że nasza strona używa cookies, tzw. ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i postanowieniami regulaminu. O sposobie zmiany ustawień cookies w przeglądarce możesz dowiedzieć się tutaj. Zamknij